Organizace

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 7:00 do 17:00 hod. Při každodenních činnostech využíváme přirozenou zvídavost a aktivitu dětí. Metody a formy: - Aktivity spontánní a řízené, vzájemně vyvážené a provázané - Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi - Didakticky zacílená činnost Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu: • 7:00– 8:30 příchod dětí, volné spontánní aktivity • 8:30 – 9:10 ranní cvičení, hygiena, svačina • 9:10 – 9:45 řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP • 9:45– 11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, dětí venku, při kterém probíhají aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují aktivity ve třídě mateřské školy) • 11:45– 12:15 oběd a osobní hygiena dětí • 12:20- 12:40 vyzvedávání dětí po obědě • 12:15 – 14:00 ukládání k odpočinku, poslech pohádky, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku • 14:00 – 17:00 vstávání dětí, hygiena, svačinka, volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení.

Stravu odebíráme ze Školní jídelny Zábřeh, Aktuální jídelníčky mají rodiče vždy k dispozici.